วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์ ม.1-3


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

  เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
  เทอม 1
  เทอม 2
  บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
  1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส
  4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
  5. การสังเคราะห์ด้วยแสง
  6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

  บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
  1. ความหมายและสมบัติของสาร
  2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท
  3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว
  4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

  บทที่ 3 สารละลาย
  1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
  2. ความเข้มข้นของสารละลาย
  3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
  4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
  5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

  บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
  1. แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์
  2. ชนิดของแรง
  3. โมเมนตัมของแรง
  4. ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่

  บทที่ 2 งานและพลังงาน
  1. งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน
  2. พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
  3. พลังงานความร้อน
  4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน

  บทที่ 3 บรรยากาศ
  1. ส่วนประกอบของอากาศ
  2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ
  3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ
  4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
  5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน  เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2

   เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
   เทอม 1
   เทอม 2
   บทที่ 1 ชีวิตสัตว์
   1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ
   2. การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์
   3. การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์
   4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์

   บทที่ 2 ร่างกายของเรา
   1. ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
   2. ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
   3. อาหารและสารอาหาร
   4. ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา

   บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ
   1. ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ
   2. อะตอมและโมเลกุลของสาร
   3. ความหมายของสารประกอบ
   4. ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
   1. ประเภทของสารและการเปลี่ยนแปลง
   2. ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
   3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
   4. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
   5. ผลปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

   บทที่ 2 แสง
   1. ธรรมชาติของแสง
   2. ความสว่าง
   3. สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต
   4. เลเซอร์
   5. ทัศนูปกรณ์
   6. นัยน์ตาและการมองเห็น

   บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง
   1. ส่วนประกอบของโลก
   2. หิน แร่ และการอนุรักษ์
   3. ดิน น้ำ และการอนุรักษ์
   4. การเปลี่ยนแปลงทางธรณี

   เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

    เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
    เทอม 1
    เทอม 2
    บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
    1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
    2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร
    3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
    4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    บทที่ 2 ระบบนิเวศ
    1. สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
    2. ประเภทของระบบนิเวศ
    3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
    4. การถ่ายทอดพลังงาน

    บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
    1. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
    2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม
    3. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
    4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน
    บทที่ 1 ไฟฟ้า
    5. ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ
    6. วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า
    7. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
    8. การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

    บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
    1. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
    2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
    3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

    บทที่ 3 เอกภพ
    1. กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ
    2. กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์
    3. พลังงานของดาวฤกษ์
    4. ระบบสุริยะ
    5. เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น